Vedení účetnictví a daňové evidence

Pro právnické a fyzické osoby vedeme účetnictví a daňovou evidenci.

Poskytujeme tyto služby:

 • Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Zpracování DPH

Vedení účetnictví

Účetnictví zpracováváme na ekonomickém software Stereo podnikatelům fyzickým osobám a právnickým osobám, které mají povinnost vést účetnictví.
Účetnictví zpracováváme v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony.
V rámci vedení účetnictví vedeme tyto agendy:

 • Účetní deník -  účetní zápisy jsou uspořádány z hlediska časového (chronologicky) tak, jak po sobě následovaly účetní případy
 • Hlavní knihu - účetní zápisy jsou zde uspořádány z hlediska věcného (systematicky)
 • Knihy analytické evidence – podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy
 • Knihu pohledávek
 • Knihu závazků
 • Pokladní knihu
 • Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků klienta

- inventární knihy, karty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- evidenci cenin
- evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků

Zpracujeme účetní závěrku, rozvahu, výkaz zisku a ztrát, textovou přílohu, daňové přiznání

Vedení daňové evidence

Daňovou evidenci vedeme na ekonomickém software Stereo.

Podnikatelům fyzickým osobám vedoucím daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákonem č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a ostatními příslušnými zákony zpracujeme:

 • Peněžní deník
 • Knihy pohledávek
 • Knihy závazků
 • Pokladní knihu
 • Sestavu podkladů pro hlášení přiznání DPH
 • Ostatní pomocné evidence, přehledové sestavy dle požadavků

- inventární karty dlouhodobého majetku
- inventární karty rezerv a časového rozlišení výdajů
- inventární knihy finančního majetku
- inventární karty opravných položek k úplatně nabytému majetku
- knihy pro evidenci cenin
- knihy pro evidenci nepřímých daní (kniha evidence daně z přidané hodnoty a kniha evidence spotřebních daní), pokud nejsou součástí knihy pohledávek a závazků
- mzdovou evidence
- zpracování daňových přiznání

Účetnictví i daňovou evidenci zpracováváme dle dodaných prvotních dokladů klientem průběžně během celého účetního období, abychom byli schopni předat výsledky hospodaření, připravovat se na uzavření daňového období a průběžně tak informovat klienty o výsledcích jejich hospodaření.